Kapitał społeczny firm rodzinnych (1 część). Wojciech Popczyk. Normy i kanały komunikacji

dr Wojciech Popczyk Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Tekst pierwotnie opublikowany w nr 4/2014 magazynu Relacje wydawanego przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

W czasach współczesnych sukcesy odnoszą przedsiębiorstwa, które posiadają, nieustan­nie rozwijają i chronią zasoby niematerialne - wiedzę. Nośnikami tych zasobów są ludzie. Kapitał ludzki, jak nigdy wcześniej, urasta do rangi superstrategicznego zasobu. Sam kapi­tał intelektualny pracowników jest kluczowy, ale niewystarczający do tego, żeby odnosić sukcesy. Można bowiem stworzyć zespół piłkarski składający się z samych gwiazd, wyjąt­kowych talentów, który przegra z zespołem piłkarzy mniej renomowanych ale zgranych, zorientowanych drużynowo i zmotywowanych do współpracy w trakcie gry.

W procesie wykorzystywania kapitału intelektu­alnego jednostek w biznesie oraz tworzenia ka­pitału intelektualnego organizacji jako całości, niezbędny jest kapitał społeczny oparty na relacjach, ko­munikacji i wymianie między ludźmi. Wymiana wiedzy, doświadczenia, pomysłów, opinii pozwala lepiej, wszech­stronniej wykorzystać posiadane zasoby intelektualne w funkcjonowaniu biznesu, osiągać efekt synergii oraz ma istotny udział w powstawaniu nowej wie­dzy, co stanowi wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw.

Kapitał rodzinny

Kapitał   społeczny   można naj­prościej określić jako potencjał wynikający ze spoistości relacji międzyludzkich powstałych i utrwalanych w  czasie, siłę więzi społecznych, które służą interesom wspólnym, a nie wy­łącznie interesom indywidualnym i które zwiększają sprawność funk­cjonowania i skoordynowanie działań organizacji społecznych.

wyjątkowy. Związki, które istnieją w społecznej strukturze rodzin różnią się od tych, które można spotkać w grupach, społecznościach czy organizacjach nierodzinnych. Relacje rodzinne odnoszą się tylko do członków rodziny, są silniejsze, bardziej intensywne, trwalsze i stabil niejsze. Kapitał rodzinny jest specyficzną formą kapitału społecznego, która może powstać tylko w środowisku rela­cji rodzinnych, obejmujących pozytywne relacje sieciowe między członkami rodziny, między rodziną a klientami oraz między rodziną a społecznością lokalną.

Składnikami kapitału rodzinnego są kanały komunika­cyjne wewnętrzne - między członkami sieci rodzinnej, ka­nały komunikacyjne zewnętrzne - między rodziną a pod­miotami otoczenia zewnętrznego oraz normy rodziny.

Na kanały komunikacyjne wewnętrzne składają się sieci wzajemnych relacji osobowych, które rozwijają członko­wie rodziny między sobą w czasie, w ramach rodziny jak i biznesu rodzinnego. Sieci społeczne łączące rodzinę i fir­mę rodzinną z ich otoczeniem stanowią kanały zewnętrz­ne (kooperacja z innymi organizacjami, konsulting zewnętrzny, relacje ze społecznością lokalną, szeroko rozumiane układy i znajomości). Drożność kanałów i częstotliwość ich wykorzystywania decydują o ich efektywności w procesie budowa­nia kapitału rodziny.

Normy rodziny tworzą sys­tem kontroli społecznej w firmie rodzinnej. Ograniczony zasięg do członków rodziny, intensyw­ność i głębokość interakcji oraz długi, nawet wielopokoleniowy okres ich trwania przyczyniają się do wykształcenia i utrwalenia sil­nych norm etyczno-moralnych. Inaczej mówiąc, tworzy się filozofia rodziny, która ksztaltuje postawy, wartości i zachowania jej członków wobec siebie nawzajem, wobec biznesu rodzinnego i wobec otoczenia. Na normy rodziny składają się: zaufanie, zobowiązania i oczekiwania na zasadzie wzajemności, tożsamość, silna reputacja oraz infrastruktura moralno-etyczna. Filozofia rodziny ułatwia komunikację wzajemną, współpracę, wypracowanie wspólnej wizji i strategii biznesu oraz podejmowanie decyzji. Pozwala ona koncentrować się na wartościach istotnych dla uczestników otoczenia zewnętrznego, motywuje do zaangażowania się członków rodziny na rzecz
sukcesu rodzinnego przedsięwzięcia, w końcu redukuje rozbieżności i konflikty celów          między właścicielami i zarządzający­mi, które to nieuchronnie występują w firmach nierodzinnych.

 Dokończenie artykułu wkrótce.